počet produktů: 0
cena: 0 CZK
možnosti plateb
AGMO
počítadlo přístupů
online: 10
dnes: 83
týden: 423
celkem: 525688
DOPRAVA ZDARMA

 

Vážený zákazníku,

ke každé Vaší objednávce máte nyní dopravu ZDARMA.

 

OBJEDNÁVKA USKUTEČNĚNÁ DO 14:00 JE TENTÝŽ DEN EXPEDOVÁNA A NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN DORUČOVÁNA!

Certifikát ověřená firma
CD Motor, a.s. - idatabaze.czAuto pneumatiky, prodej pneu - idatabaze.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu 9th INVESTMENTS

platné od 25.5.2018

 

   I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.
 2. Prodávajícím dle bodu 1 je provozovatelem internetového obchodu www.9thinvestments.com:

      Martina Devátá

      Dlouhý Most 307

      463 12   okr. Liberec

      IČ: 726 85 611   DIČ: CZ7754102620

      zapsáno Magistrát města Liberce pod č.j.: ZU MML/683/10/Sko/2

      plátce DPH

      kontaktní telefon: +420 776 647 642 (běžný tarif Vašeho operátora)

      kontaktní e-mail: info@9thinvestments.com

 

 1. Kupujícím (zákazníkem) dle bodu 1 je:
  1. spotřebitel bez IČ (fyzická osoba-nepodnikatel): vzájemné právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění
  2. spotřebitel s IČ (fyzická osoba-podnikatel, právnická osoba): vzájemné právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb. v platném znění.

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, smlouva je uzavřena v českém jazyce.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Internetové stránky obchodu obsahují informace o zboží včetně fotografií. Ceny zboží jsou uvedeny za 1ks a jsou včetně DPH a  včetně všech souvisejících poplatků (kromě dopravy). Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s dopravou zboží a poplatkem za výběr dobírkou.
 5. Na webovém rozhraní internetového obchodu má zákazník možnost registrace a založení tzv. uživatelského účtu, který poskytuje výhody pro opakovaný nákup vč. slevy a je zabezpečen heslem, který si zákazník sám určí. Pro vytvoření závazné objednávky není registrace povinná, ale je třeba vyplnění povinných údajů, které jsou dány objednávkovým formulářem (zejména jméno a příjemní, adresu dodání, telefonní a e-mailové spojení, údaje o objednávaném zboží včetně počtu ks-vložením do nákupního košíku, zvolení způsobu dopravy a úhrady). Tyto údaje musí být pravdivé a přesné. Před odesláním je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit uvedené údaje. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře dává kupující najevo souhlas se shromažďováním a archivací osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech na stánkách tohoto e-shopu. Tyto údaje budou použity pouze prodávajícím v rámci platné legislativy.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, přepokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (tzv. akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na objednané zboží zejména v souvislosti s větší zakázkou a to z důvodu vyšší závaznosti. O výši zálohy bude prodávající jednat přímo s kupujícím a na společném postupu se domluví.
 9. Zasláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil, a že souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu 9thinvestments. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a jsou odesílány v příloze na e-mail kupujícího spolu s potvrzením objednávky.
 10. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celkové hodnoty zboží. Do té doby je zboží ve vlastnictví prodávajícího.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si uhradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 13. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst.1 písmene e) občanského zákoníku.

Prodávající se zavazuje:

 1. Po obdržení závazné objednávky, potvrdit kupujícímu tuto objednávku prostřednictví e-mailu a tím splnit podmínky pro uzavření kupní smlouvy a dále kupujícího informovat o průběhu přípravy expedice jeho objednaného zboží.
 2. Neprodleně informovat kupujícího o všech změnách, které by nastaly a nebyly v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 3. Dodat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a prostřednictvím dopravce, kterého zákazník v objednávce označí.

      Kupující se zavazuje:

 1. Vyplnit a odeslat pravdivě a přesně objednávkový formulář prostřednictvím e-shopu.
 2. Neprodleně informovat prodávajícího o změnách, které by bránily řádnému splnění kupní smlouvy.
 3. Odebrat objednané zboží a plně uhradit předem sjednanou cenu včetně ceny za dopravu, poštovné a balné, o kterých bude ze strany prodávajícího předem informován.

 

     

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující bez IČ (fyzická osoba-nepodnikatel) má právo v souladu s občanským zákoníkem   č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující o tomto kroku informuje neprodleně prodávajícího e-mailem nebo využije vzorového formuláře ve výše uvedené lhůtě. V případě odeslání poštou platí lhůta pro den odeslání nikoliv doručení prodávajícímu. Prodávající je povinen bezodkladně kupujícímu potvrdit přijetí oznámení o odstoupení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen odeslat nepoškozené, nepoužité zboží nejlépe v původních obalech, s veškerými doklady, zpět na výše uvedenou adresu a to na vlastní náklady a to i v případě, že zboží pro svou povahu nemůže být odesláno obvyklou poštovní cestou ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy.  V případě, kdy dojde k poškození zboží kupujícím má prodávající právo na úhradu škody a má právo zkrátit částku, kterou je povinen kupujícímu vrátit. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nedochází ke zrušení kupní smlouvy a tím k vypořádání vzájemných vztahů. Zboží takto poslané bude obratem vráceno na náklady kupujícího zpět. Zboží odeslané zpět na dobírku nebude přijato.
 2. Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle bodu 1. povinen vrátit zákazníkovi uhrazenou částku, včetně ceny za dopravu nebo poštovné. V tomto případě bude zákazníkovi vystaven tzv. opravný daňový doklad, který mu bude odeslán, ten potvrdí svým podpisem a datem, kdy doklad přijal a odešle ho zpět na adresu uvedenou výše. Finanční obnos bude zákazníkovi poslán na bankovní účet, který pro tento účel poskytne prodávajícímu, do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Pokud ovšem kupující v této lhůtě nevrátí zboží nebo neprokáže dokladem, že zboží již odeslal, má prodávající právo vrátit peníze až po obdržení vráceného zboží.  

 

IV. Práva z vadného plnění a záruční lhůty

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914-§1925, §2099-§2117 a §2161-§2174 občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, které převzal má vlastnosti, které byly popsány na webovém rozhraní internetového obchodu 9thINVESTMENTS nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující má právo reklamovat zboží, které obdržel z internetového obchodu 9thinvestments a toto zboží jeví známky poškození, je nefunkční nebo existujte jiný důvod zakládající nárok na reklamaci a to neprodleně, písemnou formou, nejdéle však do konce záruční lhůty.
 4. Reklamaci provede zákazník e-mailem na adresu info@9thinvestments.com a uvede:
  1. číslo objednávky
  2. jméno a příjmení
  3. adresu
  4. telefonní popř. e-mailový kontakt
  5. datum převzetí zboží
  6. popis závady (popř. zaslání foto na e-mail)
  7. popis způsobu vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz)
  8. kopii faktury, dokladu o zaplacení (možno odeslat se zbožím)

              nebo využije formuláře

 1. Poté kupující zboží odešle zpět na adresu: Martina Devátá-9th INVESTMENTS, Dlouhý Most 307, 463 12. Zboží nelze odeslat na dobírku, takto odeslané zboží nebude přijato. Náklady na zpětnou dopravu prodávající poukáže na bankovní účet kupujícího v případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 2. V případě, že kupující od dopravce přejímá zásilku, která je evidentně poškozená, je povinen okamžitě zkontrolovat,  zda také nedošlo k poškození zboží v zásilce a sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky. Tento krok usnadní další reklamační řízení. O takovémto poškození je zákazník povinen okamžitě informovat prodávajícího (zasláním kopie sepsaného protokolu o škodě e-mailem) a to do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Kupující je také oprávněn převzetí zásilky odmítnout a to v případě, že zásilka není ve shodě s kupní smlouvou, např. je nekompletní nebo poškozená. V případě, že výše uvedenou zásilku (vnější poškození, neúplnost) nebude zákazník reklamovat v uvedené lhůtě a náležitým způsobem, má prodávající právo prokázat, že dodávka nebyla v rozporu s kupní smlouvou. 
 3. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů od obdržení oznámení o vadách, informovat zákazníka o dalším postupu v reklamačním řízení.
 4. Záruka na veškeré  zboží je 24 měsíců od převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Jako záruční list slouží doklad o nákupu zboží (faktura). Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou manipulací, používáním a skladováním zboží, stejně tak jako za vady způsobené běžným opotřebením.
 5. Prodávající je povinen oprávněně reklamované zboží opravit nebo vyměnit v zákonné 30 denní lhůtě. Po této lhůtě má zákazník právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení plnění. V případě vrácení plnění, bude toto poukázáno na bankovní účet kupujícího. (viz. postup čl. III bodu 2)

 

V. Platební a dodací podmínky

 

        1.   Dodací podmínky e-shopu 9th INVESTMENTS.

              Způsob dopravy zboží k zákazníkovi:

 1. prostřednictvím soukromého dopravce 
 2. osobně (na výše uvedené adrese nesídlí kamenný obchod, je tedy nutné se na této variantě odběru zboží předem dohodnout)

              PLATNÉ POUZE PO ČR!!!

 1. Platební podmínky e-shopu 9th INVESTMENTS nabízejí několik možností:

                    1.   v hotovosti (při osobním odběru)

                    2.   na dobírku  (zákazník platí při odběru dopravci)

                    3.   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 235056594/0300 vedený u

                          Poštovní spořitelny Liberec

                    4.   ePlatba

Po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Převody peněz jsou uskutečnovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřeby prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

EET při platbě hotovosti nebo platební kartou

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Účtenky jsou předávány v tištěné podobě společně s daňovým dokladem při předání zboží při platbě v hotovosti, při úhradě prostřednictvím platební brány jsou odesílány spolu se zbožím. 

 

VI. Ostatní práva a povinnosti

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

Údaje o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy, vystavení daňového dokladu, identifikace platby, atd. Prodávající takto získané údaje neposkytuje třetím osobám, vyjma případů, které by neposkytnutím těchto údajů bránily v řádném plnění kupní smlouvy (např. dopravci, zpracovatelé plateb) . Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailové zprávy na info@9thinvestments.com , kde vyjádří svou vůli. 

 

viz. samostatný dokument PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím

(dle čl. I. bodu 2.) a kupujícím (dle čl. I. bodu 3.). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní

podmínky měnit.  Jakoukoliv změnu označí datem účinnosti a dá na vědomí na svých   

internetových stránkách.

 

 

 

          Účinnost od  25.5.2018  do  ……………   

 

 

 

 

 

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).